Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

ENG 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendisler için Teknik İngilizce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ENG 210
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin teknik yönergeleri anlama,yazma becerilerini geliştirmektir.Bu kurs aynı zamanda öğrencileri teknik rapor yazmanın temelleri konusunda geliştirmekle beraber,yazılı ve sözlü profesyonel iletişimi kurmaya yönelik bir disiplin çerçevesi tarzında odaklanmalarını sağlayacaktır. Öğrenciler diğer mühendislik kurslarında öğretilen terminolojiyi doğru bir dilbilgisi ve kelime öğrenimini destekleyecek şekilde öğrenebileceklerdir. Öğrencilerin örnek raporlar yazarak dönem projesini bir takım çalışması içinde sunabileceklerdir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Alan-içi ve alan-dışı hedef kitlelere yönelik farklı türde mühendislik belgelerini uygun yapı, dilbilgisi kuralları ve kelime dağarcığı çerçevesinde oluşturabilecektir.
  • Alan-içi ve alan-dışı hedef kitlelere yönelik farklı türde mühendislik belgelerini uygun yapı, dilbilgisi kuralları ve kelime dağarcığı çerçevesinde oluşturabilecektir.
  • Net ve anlaşılır teknik yönergeler verebilecektir
  • Teknik talimatnameleri takip edebilecektir
  • • Mantıklı bir önermeyi desteklemek için intihal etiğine uygun alıntı yapabilecektir
  • Mantıklı bir önermeyi desteklemek için intihal etiğine uygun alıntı yapabilecektir
  • Mühendislik alanı özelinde disiplinler arası etkin iletişim kurabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, öğrencileri proje uygulamalarına dahil etmek suretiyle, teknik dile uygun dil kullanımı, teknik rapor yazma, özet çıkarma ve proje önerisi hazırlama konularına ağırlık vererek teknik yazma ve konuşma becerilerini geliştirir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı - 21. Yüzyıl Mühendisi McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 1 (Sayfa.1-11)
2 Teknik Yazımın Temel Kuralları McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 2 (Sayfa.12-27)
3 Problem Çözme McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 3 (Sayfa.28-39)
4 Ekip Olarak Çalışma McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 4 (Sayfa.40-50)
5 Teklif Yazma McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 5 (Sayfa.51-61)
6 Süreç Anlatımı McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 6 (Sayfa.62-79)
7 Etkili Yönergelerin Önemi McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 7 (Sayfa.80-100)
8 Konu Tekrarı McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, (Sayfa.1-79)
9 Deneme Ara sınav
10 Teknik Rapor Yazma McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 8 (Sayfa.101-122)
11 Teknik Rapor Yazma McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 8 (Sayfa.101-122)
12 Etkili Sunum Becerileri McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 9 (Sayfa.123-140)
13 Bir Mühendis Olarak İş Bulma McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers, Ünite 10 (Sayfa.141-154)
14 Proje Sonuç Sunumu Son Değerlendirme
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

McArthur Yalçuk, P. Axis: Technical English for Engineers

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
6
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.