Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 326 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Ağları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 326
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  SE 116 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgisayar ağları ve iletişimi ile ilgili temel kavramları tanıtmak ve uygulamaktır. Öğrenciler dersin sonunda, bilgisayar ağlarının temel prensipleri, iletişim protokol yapısı ve işlevleri, protokol katmanları ve aralarındaki ilişkileri ve kısmi ağ güvenliği hakkında bilgi sahibi olacaktır. Öğrenciler ISO/OSI ve TCP/IP mimari yapılarını irdeleyip her protokol katmanın işlevini anlatabilecek durumda olacaktır. Özellikle TCPDUMP ve Wireshark gibi paket analizi yapan gereçler kullanarak TCP/IP protokol katmanları incelenecektir. Ayrıca, soket kütüphanesi kullanarak istemci sunucu programları geliştirilecektir. Soket programlamada Java dili öngörülmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ağ protokol yapılarını ve işlevlerini tanımlayabilecektir,
  • Veri bağlantısı ve MAC katmanlarının yapılarını ve işlevlerini açıklayabilecektir,
  • Ağ katmanı kavramını ve yerel alan ağ (YAA) tasarımını tartışabilecektir,
  • Taşıma katmanı protokollerinin (TCP ve UDP) çalışma prensiplerini ifade edebilecektir,
  • Wireshark ve TCPDUMP gibi paket analiz gereçleri kullanarak ağ trafiğini gözetleyebilecektir,
  • Java soket programlama kütüphanesi kullanarak istemci-sunucu uygulamaları geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bilgisayar ağlarının her katmanı ve protokollerinin yanında OSI ağ modeli; MAC protokolü; TCP ve UDP protokolleri; hata kontrolü, tespiti ve düzeltilmesi; IPv4; yönlendirme; soket programlama; ağ güvenliği konuları işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Ağlarına giriş. Bilgisayar ağlarının analizi ve gerçekleştirilmesinde kullanılan araç, teknik ve yöntemler Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 1, pages 1-81 UNIX-shell, tcpdump, wireshark
2 Veri Bağlantı katmanı: Çoklu Erişim Protokolleri Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 5, pages 471-487
3 Çoklu Ortam Erişim Protokolleri (MAC), Çekişmeli (contention) ve Çarpışmasız protokoller Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 5, pages 435-480
4 Veri Bağlantısı katmanında hata yakalama ve düzeltme, Veri Bağlantı katmanında adresleme, ARP ve RARP Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 5, pages 459-471, pages 488-502
5 Ulaşım Katmanı: Bağlantı- tabanlı ve Bağlantısız veri takası. TCP ve UDP protokolleri Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 5, pages 211-284
6 Hata kontrolü, Akış kontrolü (Sliding Window), Hata yakalama ve düzeltme Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 5, pages 539-580
7 Telsiz ve Mobil Ağlar Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 5, pages 539-580
8 Arasınav I
9 Ağ Katmanı, IPv4 adresleme, Dinamik Adresleme: BOOTP, DHCP Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 5, pages 331-381
10 Ağ Katmanı, Segmetleme, ICMP, NAT Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 5, pages 331-381
11 Yönlendirme Algoritmaları Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 5, pages 389-425
12 Yönlendirme Bilgi Takası TCP/IP Networking, Tannenbaum Chapter 5 (Slide Week5.pdf)
13 Arasınav II
14 Uygulama Katmanı: Socket programlama, Bağlantı-tabanlı ve bağlantısız istemci-sunucu programlama Lecture Notes and Computer Networks And Internets, D. E. Comer – Chapter 3
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Computer Networks, 4th Edition, Andrew Tanenbaum© 2003 | Prentice Hall | Paper ISBN: 0130384887

Önerilen Okumalar/Materyaller

Computer Networking: A Top Down Approach Featuring Internet James Kurose, Keith Ross © 2010 Addison Wesley ISBN13: 9780136079675

Computer Networks And Internets Fifth Edition, 2009. Prentice Hall, ISBN 0136061273.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
16
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.