Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 223 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Veri Tabanı Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 223
Bahar
3
2
4
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar veya yazılım mühendisi olacak bir öğrenciye veritabanı sistemleri ile ilgili temel bilgileri sunmaktır. Derste, ilişkisel veri modeli ve bir tasarım aracı olarak varlıkilişki veri modeli kapsamlı olarak ele alınmaktadır. İlişkisel veritabanı şema tasarımı yapılabilmesi için fonksiyonel ve çokdeğerli bağımlılık normalizasyon süreci içinde detaylı olarak işlenmektedir. SQL veritabanı dili ve SQL sorgu dilinin işlem yönetimi, indeksleme, kısıtlar, tetikleyiciler ve yetkilendirme gibi sistem unsurları, veritabanı programlamanın farklı yöntemlerini gösteren laboratuar uygulamaları ile detaylı bir şekilde çalışılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bir veritabanı uygulamasına özel veritabanı şemasının tasarımında ihtiyaç duyulan tüm bilgiyi saptayıp tanımlayabilecek,
  • bir bilgi yönetim sistemi veritabanının, E/R diagramları kullanıp, tabloların normalizasyonunu yaparak kavramsal ve fiziksel tasarımını yapabilecek,
  • ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin temel terminoloji, kavram ve yazılım araçlarını anlayabilecek,
  • SQL kullanarak veritabanlarını sorgulayabilecek,
  • eşzamanlı işlemleri uygun bir şekilde yöneterek veritabanı uygulamaları gerçekleştirebilecek,
  • uygulamaların performansını arttırmak amacıyla faydalı ve düşük maliyetli indeksler ve ilave veri yapıları kullanarak veritabanının tasarımını düzenleyebilecektir.
Ders Tanımı Hem veritabanı tasarımına hem de veritabanı uygulama programları geliştirmeye yönelik konular işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction to Database Systems, Relational Data Model, Semi Structured, Data Model J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 1, Ch. 2.1, 2.2, 2.3, Ch. 11.1, 11.2, 11.3)
2 Entity-Relationship Data Model J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
3 Introduction to Relational Databases, Functional Dependencies J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)
4 Design of Relational Databases, Multivalued Dependencies J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 3.6, 3.7)
5 Functional Dependencies and Multivalued Dependencies Revisited J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7)
6 Introduction to SQL (Part I) J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2)
7 Introduction to SQL (Part II) J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 5.2, 6.4, 6.5)
8 Ara Sınav
9 Constraints and Triggers J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 7)
10 SQL Programming: Embedded SQL, PSM (PL/SQL) J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 9.3, 9.4)
11 SQL Programming: CLI, JDBC, PHP/PEAR J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7)
12 Transactions, Views, Indexes J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 6.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
13 SQL Authorization J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 10.1)
14 Logical Query Languages (Datalog) and SQL Recursion J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 5.3, 5.4, 10.2)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Ders kitabı "J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008" ve ders yansıları (Kitap için URL: http://wwwdb.stanford.edu/~ullman/fcdb.html)
Önerilen Okumalar/Materyaller Referans Kitap : Silberschatz et. al., Database System Concepts, 4th ed., McGrawHill, 2002.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
15
Portfolyo
0
Ödev
12
2
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
21
21
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.